2021-02-14

Årsstämma 25 april kl 15 (uppdatering)

Kära Systrar och Bröder i Smålands Gille i Göteborg!


Tyvärr innebär restriktionerna till följd av pågående pandemi att vi inte inom överskådlig tid kan ordna en ”riktig” årsstämma. Ett fysiskt möte går inte att arrangera, eftersom pandemin inte medger en närvaro på mer än åtta personer. Det känns förstås fel att hindra personer som kommit till mötet att åka hem utan att ha fått säga något eller fått rösta.

Gillet styrelse har därför beslutat att inställa mötet i Gräfsnäsgårdens annex den 25 april kl. 15.00. Men vi har bestämt att behålla denna mötestid. Mötet kommer att genomföras digitalt via Zoom, och vi kommer att skicka ut en länk några dagar före mötet.

För dem som inte kan koppla upp sig via Zoom föreslår vi att man meddelar oss senast en vecka före mötet om man stöder eller motsätter sig godkännande av tidigare utsänt material, bland annat revisionsberättelse, och förslag från valberedningen enligt bilaga. Årsavgiften, som främst motiveras av kostnader för Smålandsgården och årsboken, föreslås oförändrad. Kom gärna med förslag på valberedning! Vi tar givetvis gärna emot synpunkter, övriga förslag och yrkanden via i första hand brev och hoppas att vi som alltid kan lösa detta i sann demokratisk anda.

Vi föreslår dem som inte kan delta via Zoom och som ändå vill göra sin stämma hörd att skicka brev eller SMS med synpunkter och förslag.

De frågor som ska tas upp framgår av den kallelse som bifogades utskicket i slutet av januari. Vi kommer endast att behandla absolut nödvändiga ärenden. Parentationen utgår.

Årshögtiden vid årsstämman ställs givetvis in, men den ska med all sannolikhet genomföras i början på hösten! Vi kommer då att bjuda på fördrink och vid middagen (vi kan dock inte garantera att det blir kroppkakor) kommer vi att hålla en parentation med ljuständning för avlidna medlemmar. Vi kommer också att hålla ett högtidstal om den småländska profil som presenterades i Årsbok 2021, Ulrika Hydman Vallien. Fler detaljer kommer senare att lämnas via mail och även publiceras på vår hemsida! För dem som inte har tillgång till nätet etc. rekommenderar vi att på annat sätt, t.ex. via brev (eller ev. telefon), kontakta styrelsen om man vill deltaga i den kommande Årshögtiden. Vi kommer sedan att höra av oss för närmare information.

Varma hälsningar från Styrelsen


Årsstämmohandlingar, se nedan!1. Stämmans öppnande
2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
3. Ordförande och sekreterare (enligt stadgarna)
4. Fastställande av förslag till dagordning
5. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare, för att tillsammans med ordföranden justera
protokollet.
6. Parentation. UTGÅR.
7. Föredragning av styrelsens årsberättelse för år 2020 (utsänd).
8. Föredragning av årsredovisningen för år 2020 (utsänd).
9. Föredragning av revisionsberättelsen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamheten under år 2020.
11. Årsavgift för 2022.
12. Val av styrelse för 2021, valberedningen har ordet.
 • 1. Ordförande
 • 2. Vice ordförande
 • 3. Sekreterare
 • 4. Vice sekreterare
 • 5. Skattmästare
 • 6. Gillesvärd
 • 7. Stugvärd
 • 8. Högst två övriga styrelseledamöter
 • 9. Två styrelsesuppleanter
13. Val av funktionärer (valberedningen har ordet)
 • 1. Tre (minst två) biträdande gillesvärdar
 • 2. Fyra (minst en) biträdande stugvärdar
 • 3. Två revisorer
 • 4. En revisorssuppleant
14. Val av valberedning (3 ledamöter, varav en sammankallande).
15. Information om vilka som tecknar Gillets firma.
16. Information från styrelsen.
17. Övriga frågor.
18. Årsstämmans avslutande.

Kenth Jendhammar
Ordförande

Här finns underlag för årsstämman: