Årsstämma 25 april kl 15

Gillessystrar och gillesbröder!

Varmt välkomna till Smålands Gilles 148:e årsstämma söndagen den
25 april 2021 kl. 15.00 i Gräfsnäsgårdens annex. Observera att dagen är preliminär på grund av rådande pandemi.

Vi bjuder på en välkomstdrink.

Efter den sedvanliga årsstämman får vi ett föredrag om årets småländska profil
– Ulrica Hydman Vallien.
Enligt traditionen serveras sedan småländska kroppkakor.

Måltiden inkl. dricka och kaffe kostar bara 100 kr, eftersom gillet
subventionerar.

Ni som vill delta vid årsstämman skall anmäla er till gillesvärden Carl David
Sandberg. Ange om du deltar i måltiden.
Anmälan är bindande och görs senast 18 april 2021 på tel. 0768-93 48 78 eller

Om myndigheterna förbjuder möten där antalet begränsas, kontaktar vi dem
som anmält intresse att delta.

Observera! Även om ni bara vill vara med på årsstämman utan att delta i
måltiden, ber vi er anmäla ert deltagande för att vi ska kunna meddela
eventuell ändring på grund av situationen med Covid-19.

Årsmöteshandlingar, se nedan!

Gilleshälsningar
Kenth Jendhammar, ordf.Förslag till dagordning vid Smålands Gilles i Göteborg 148:e årsstämma,
söndagen den 25 april 2021 kl. 15.00 i Gräfsnäsgården annexet.

1. Stämmans öppnande
2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
3. Ordförande och sekreterare (enligt stadgarna)
4. Fastställande av förslag till dagordning
5. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare, för att tillsammans med ordföranden justera
protokollet.
6. Parentation.
7. Föredragning av styrelsens årsberättelse för år 2020 (utsänd).
8. Föredragning av årsredovisningen för år 2020 (utsänd).
9. Föredragning av revisionsberättelsen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamheten under år 2020.
11. Årsavgift för 2022.
12. Val av styrelse för 2021, valberedningen har ordet.
 • 1. Ordförande
 • 2. Vice ordförande
 • 3. Sekreterare
 • 4. Vice sekreterare
 • 5. Skattmästare
 • 6. Gillesvärd
 • 7. Stugvärd
 • 8. Högst två övriga styrelseledamöter
 • 9. Två styrelsesuppleanter
13. Val av funktionärer (valberedningen har ordet)
 • 1. Tre (minst två) biträdande gillesvärdar
 • 2. Fyra (minst en) biträdande stugvärdar
 • 3. Två revisorer
 • 4. En revisorssuppleant
14. Val av valberedning (3 ledamöter, varav en sammankallande).
15. Information om vilka som tecknar Gillets firma.
16. Information från styrelsen.
17. Övriga frågor.
18. Årsstämmans avslutande.

Kenth Jendhammar
Ordförande

Här finns allt underlag för årsstämman i pdf-format:

· Kallelse och dagordning till årsstämma, 2 sidor

· Resultat- och balansräkning 2020

· Revisionsberättelse 2020